MENU

TREASURE HUNTER G


STAFFGENERAL PRODUCER
HIRONOBU SAKAGUCHI


PRODUCER
SHINJI HASHIMOTO


DIRECTOR
KAZUNARI YONEMOTSU


MAIN PROGRAM
SANTO


BATTLE PROGRAM
SHINICHI ABE
KENJIRO HIRA


EVENT PROGRAM
TOSHIAKI KIMURA
SATORU KOJIMA
SATOSHI MIYAUCHI 

BACK MENU NEXT